11 dự án luật, nghị quyết cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua